Coaching, marketing, trening personalny

Baza wiedzy Szkolenie W słownikowym ujęciu szkolenie jest to cykl wykładów dotyczących określonego tematu,

które zostały zorganizowane w celu uzupełnienia czyjegoś wykształcenia lub wiadomości z danej dziedziny[1].W ujęciu badaczy, szkolenie jest bardzo złożoną metodą podnoszenia kwalifikacji, którą można umieścić na styku dziedzin: zarządzania, psychologii i pedagogiki (ściślej metodyki i dydaktyki)[2]. Z jednej strony szkolenie dotyczy nauczania osób dorosłych, gdzie należy uwzględnić psychologię uczelnia się osób dorosłych oraz psychologię zachowania grupy osób dorosłych, a z drugiej strony – z punktu widzenia instytucji zatrudniającej trenerów w celu przeprowadzenia szkolenia –

jest ono jednym z elementów zarządzania zasobami ludzkimi, dlatego należy do obszaru zarządzania organizacją[3].Inne definicje szkoleniaLiteratura dotycząca zarządzania zasobami ludzkimi przedstawia różne podejście do definiowania szkolenia, które może wynikać z kwestii nastawienia aktualistycznego lub perspektywicznego, uwzględnienia różnych odbiorców oraz rozdzielania lub łączenia szkolenia z doskonaleniem.[4]

Początkowo szkolenie rozumiane było jako przyuczanie pracowników do wykonywania konkretnych zadań. Według takiego pojmowania szkolenia, jest ono systematycznym rozwijaniem wiedzy, umiejętności i postaw koniecznych do właściwego wykonywania zadań na określonym stanowisku pracy. Szybko jednak nastąpiła aktualizacja tego podejścia, gdyż jak zgodnie zauważają badacze A. Pocztowski i M. Kostera, szkolenie jest to szereg systematycznych i celowych działań organizacji, które mają na celu pogłębianie i poszerzanie potencjału pracownika, aby spełniał nie tylko aktualne, ale i przyszłe potrzeby firmy[5].

Dodatkowo szkolenie jest uzupełnieniem przez pracownika wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych pod kątem awansu[6].Bibliografia:[1] Słownik PWN, hasło „szkolenie”[2] Łaguna M., Fortuna P., Przygotowanie szkolenia, czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu, GWP, Gdańsk, 2011, s. 9[3] Tamże, s.9[4] Wiśniewski Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, OE, Kraków 2004, s. 174[5] Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ossolineum, Wrocław 1996, s. 26[6] Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1999, s. 47

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl